Гніздо розширенняexpansion slot

годинникclock, timer

голограмаhologram

голубувато-зеленийcyan

готування публікацій за допомо­гою настільної комп'ютерної системиdesktop publishing

графікаgraphics

графічна програмаdraw program

графічний інтерфейс Graphical User Inter­face (GUI)

графічний шаблон pattern графобудівник plotter

груповий доступ з контролем носія і виявленням конфлік­тів Carrier Sense Multiple Ac­cess With Collision Detection (CSMA/CD

Д

дані data

двійкова система binary system

двійкове дерево b-tree

двійкове число binary number

двійковий пошук binary search

двійковий розряд binary digit

двійковий сигнал binary signal

двовимірний масив flat file

двонапрямлене друкування bidirectional printing

дешифрувати decode

джерело енергії power source, power supply

динамічна оперативна пам'ять Dynamic RAM (DRAM)

диск disk

дискета floppy disk

дискова пам'ять, накопнчувач на магнітних дисках disk storage

дискова підсистема disk subsys­tem

дисковод disk drive

дисковод для гнучких дисків floppy Гніздо розширенняexpansion slot disk drive

дисплей display

дисплей на рідких кристалах Liquid-Crystal Display (LCD)

діаграма chart

діалогове опрацювання запи­тів transaction processing

ділити divide

ділова графіка analysis graphics, business graphics

довжина слова word size

довідник даних data dictionary

довільний доступ random access

додавати add

додаткова пам'ять expanded memory

документацій програми pro­gram documentation

доповнювати complement

доріжка track

доріжок на дюйм tracks per inch

доступ access

доступ для запису write access

доступ для читання read access

доступний accessible

доступність accessibility

дотик пальця finger touch

драйвер пристрою device driver

дріт, провід wire

дружній до користувача user friendly

друкарський пристрій прин­тер printer

друкувальна головка print head

дуплексний зв'язок full duplex

E

екран дисплея display screen

екран комп'ютера computer screen

експертна система expert system

електричне коло circuit

електричний струм electric current

електрографічний друкарсь Гніздо розширенняexpansion slot­кий пристрій зі світлодіодами LED printer

електронна дошка об'яв elec­tronic bulletin board

електронна пошта electronic mail

електронна поштова скринька electronic mailbox

електронна спільнота elec­tronic community

електронна таблиця spread­sheet

електронне перо electronic pen

електронний обмін данимиElectronic Data Interchange (EDF)

електронно-променева трубка Cathode Ray Tube (CRT)

електростатичний принтер electrostatic printer

емуляція emulation

енергозалежний volatile

енергозалежний файл volatile file

енергонезалежний nonvolatile

енергонезалежний запам'ято­вувальний пристрій non­volatile storage

естафета token

естафетне передавання token passing

Є

ємність capacity

Ж

жаргон jargon

жирний bold

жирний шрифт boldface

життєвий цикл системи system life-cycle

жорсткий rigid

жорсткий диск hard disk

З

за одиницю часу per unit of time

забезпечувати зворотний зв'я­зок provide feedback

завантажувати download

завантажувати програму load a program

завантажувати систему log on a system

завантажувач loader

заголовок Гніздо розширенняexpansion slot header

зайві дані garbage

закінчувати зв'язок terminate connection

закодоване введення tran­scribed input

закритий sealed

замість in lieu

замовчування default

запам'ятовувальний пристрій (блок) storage unit

запам'ятовувальний пристрій з довільним доступом ran­dom access device

запам'ятовувати store

запам'ятовуючий пристрій storage

запам'ятовуючий пристрій великого обсягу mass stor­age

запис record, tuple

записувати record

запит query

запрограмувати preprogram

запускати trigger

застосовувати apply

застосування application

захист даних data securityзахищений від запису write-protected

зберігати save, store

збирання (даних) capture

збирати capture

збирати дані collect data

зв'язок communication

звіт report

зворотний зв'язок feedback

звукова цифрова плата audio digitizer board

звуковий сигнал beep

зіркова мережа star network

зіркова топологія star topology

зйомний removable

змінити полярність (на проти­лежну) reverse polarity

змінний струм Alternating Cur­rent (AC)

змішування hashing

змішувати, шифрувати Гніздо розширенняexpansion slot scramble

зміщений ліворуч flush left

зміщений праворуч flush right

зображення display; pattern; representation

зображення на екрані дисплея soft copy

зовнішній front-end, peripheral

зовнішня пам'ять secondary storage

зразок pattern

зростаючий порядок ascending order

I

ієрархічна мережа hierarchical network

ієрархічна модель hierarchical model

ієрархічна схема hierarchy chart

ієрархія пам'яті memory hierarchy

ізольований sealed

імпульс pulse

ім'я користувача username

індекс index

індексний файл index file

індексно-послідовний файл index-sequential file

інтегральна схема integrated circuit

інтеграція динамічних даних integration of dynamic data

інтеграція надвисокого рівня Very-Large-Scale Integration (VLSI)

інтеграція ультрависокого рів­ня Ultra-Large-Scale Integra­tion (ULSI)

інтерактивний, діалоговий interactive

інтервал часу time slot

інтерпретатор interpreter

інтерфейс interface

інтерфейс, керований через меню menu-driven interface

інтерфейс командних рядків command-line interface

інтерфейс користувача Гніздо розширенняexpansion slot user interface

інформаційна робота informa­tion work

інформаційна система informa­tion system

інформаційна теорія informa­tion theory

інформаційна технологія infor­mation technology

інформаційне суспільство in­formation society

інформаційний вибух informa­tion explosion

K

кадр frame

канал channel

канал зв'язку communication channel

касета диска disk cartridge

касета з чорнилом ink cartridge

каталогdirectory

каталог файлів file folder

керівна програма supervisor

керувати апаратним забезпе­ченням manage hardware

керувати інформацією manipu­late information

керувати інформацією в пам'яті manage information in memory

керувати файлами manage files

кеш-пам'ять cache

кілобайт KiloByte (KB)

кільце ring

кільцева мережа ring network

кільцева мережа з естафетним передаванням token-ringnetwork

кінцевий користувач end user

клавіатура keyboard

клавіатура американського типу QWERTY

клавіша зворотного переглядуPage Up key

клавіша керування Control key

клавіша керування курсором arrow key

клавіша переміщення курсора Гніздо розширенняexpansion slot до кінця (сегмента)End key

клавіша прямого переглядуPage Downkey

ключ, клавішаkey

коаксіальний кабельcoaxial cable

кодcode

кодуванняencryption

кодування мовленняspeech coding

кодуватиencode

колізіяcollision

командаcommand, instruction, operation

командний процесорcommand processor

командно керований інтерфейсcommand-driven interface

коміркаcell

комірка пам'ятіmemory location, storage location

комплексне зображення сере­довищаmultimedia

комп'ютерспеціальною при­значення special-purposecomputer


documentaudlpcz.html
documentaudlwnh.html
documentaudmdxp.html
documentaudmlhx.html
documentaudmssf.html
Документ Гніздо розширенняexpansion slot